Zoeken

Milieukundig verhardingsonderzoek

Buro Aardevol heeft een milieukundig verhardingsonderzoek uitgevoerd op de N344 ter hoogte van Twello ten behoeve van een milieuhygiënisch asfaltonderzoek conform CROW publicatie 210. Hiervoor hebben wij eerst een visuele inspectie uitgevoerd met onze inspectietool Strada om alle verkregen informatie snel te verzamelen en te ordenen, zodat de opdrachtgever nog op de zelfde dag een compleet en overzichtelijke rapportage kon ontvangen.

Aan de hand van de inspectieresultaten is een gedetailleerd boorplan opgesteld, zodat in

het veld de boringen gericht uitgevoerd konden worden. Naast asfaltboringen zijn ook constructieboringen uitgevoerd om de constructieopbouw tot een diepte van 1 meter beneden maaiveld vast te stellen. De asfaltkernen zijn middels de PAK-detectortest onderzocht conform CROW 210, versie juni 2015 in een geaccrediteerd laboratorium. Op basis van deze resultaten is een mengmonster voorstel opgesteld om DLC-analyses uit te voeren. De resultaten van deze onderzoeken hebben geleidt tot wegvakken die als teerhoudend dan wel niet teerhoudend aangemerkt worden. Deze wegvakken zijn door onze tekenaar in een AutoCad tekening verwerkt, zodat onze opdrachtgever een duidelijk en overzichtelijk beeld heeft van de onderzoeksresultaten.