WEGBOUWKUNDIG 

ONDERZOEK

Met ons wegbouwkundig onderzoek zijn wij uniek in de regio! Met Buro Aardevol laat u zich door regionale partij bijstaan in tal van onderzoeken maar uiteraard werken wij ook landelijk. De medewerkers van wegenbouwkundig advies zijn ingenieurs met een hoge mate van zelfstandigheid en zelf organiserend vermogen. Stuk voor stuk expert op hun eigen vakgebied en altijd bereid elkaar te helpen. een team dat elkaar aanvult, aanvoelt en helpt. U kunt op ons rekenen als het gaat om: Onderzoeken

Onze specials

 • Asfaltonderzoeken conform publicatie 210

 • Constructieonderzoeken voor fundering en ondergrond

 • Combinatieonderzoeken naar wegbouwkundige en milieukundige eigenschappen

 • Monitoren van wegvakken

 • Uitvoeren (klein onderhouds)inspectie d.m.v. Strada

 • Opnemen van onderhoud

 • Opstellen van beheer- en onderhoudsplannen

 • Toetsen van verhardingsconstructies

 • Advies over onderhoudsmaatregelen, nieuwe constructies en restlevensduur bepaling

 • Valgewicht deflectiemetingen

 • beoordeling keuringsplannen

 • Onafhankelijke kwaliteitscontroles

 • Uitvoeren zevingen

< Terug

Asfalt onderzoek

Enkele specials uitgelicht

asfaltboorwagen

Conform CROW-publicatie 210

Asfaltboringen | PAK- en DLC analyses | Advies

Asfalt leent zich bijzonder goed voor hergebruik in de keten: het kan in principe voor honderd procent als wegenbouwmateriaal worden hergebruikt met behoud van de oorspronkelijke eigenschappen. Dat bespaart grondstoffen en voorkomt dat vrijgekomen materiaal moet worden opgeslagen of vernietigd.

 

Door het uitvoeren van een asfaltonderzoek wordt inzicht verkregen in de totale constructieopbouw en teerhoudendheid van het asfalt. Buro Aardevol kan voor u een compleet asfaltonderzoek uit te voeren conform CROW-publicatie 210, zodat het af te voeren asfalt geaccepteerd wordt bij een erkend verwerker. Een dergelijk onderzoek bestaat uit het boren van asfaltkernen, het verrichten van PAK-marker testen en het uitvoeren van verificatie analyses.

Benieuwd hoe een asfaltonderzoek in zijn werk gaat?

VGD-metingen

VGD (002).jpg

Valgewichtdeflectiemetingen

Buro Aardevol | Restlevensduur bepaling | Advies

Valgewichtdeflectiemetingen worden uitgevoerd om de draagkrachteigenschappen van een verhardingsconstructie, zandbed en ondergrond te bepalen. Uit de meetresultaten kan informatie worden ingewonnen over de stijfheidsopbouw en de structurele conditie van de constructie. Mede op basis van verkeersdata en laagopbouw van de wegverharding kunnen conclusies worden getrokken over de restlevensduur van de verharding. Bij ontoereikende restlevensduur kan de benodigde versterkingsmaatregel worden bepaald.

 

Het principe van de valgewichtdeflectiemeting bestaat uit het meten van de doorbuiging van een verharding. De valgewichtdeflectiemeter simuleert een wielbelasting overeenkomstig met voorbijrijdende vrachtwagen. De belasting door vrachtwagens is de maatgevende schadefactor voor verhardingsconstructies. 

Verhardingsadvies

IMG_5263.JPG

Duurzaam advies

Buro Aardevol | Heldere rapportages | Advies

Buro Aardevol is gespecialiseerd in het opstellen van praktische verhardingsadviezen. Op basis van de door ons verzamelde gegevens als constructieopbouw, draagkrachtgegevens van de ondergrond en fundering en stijfheidsmodulus van de (asfalt)constructie wordt in combinatie met de verkeersgegevens een restlevensduur berekening uitgevoerd om de constructieve restlevensduur te bepalen. Op basis van een schouw/visuele inspectie van het wegvak wordt de functionele restlevensduur vastgesteld. Op basis van de constructieve en functionele restlevensduur wordt een praktisch verhardingsadvies opgesteld, waarbij goed wordt gekeken naar hergebruikmogelijkheden van de huidige verhardingsconstructie.

Verdichtingscontroles

Getoetst aan de juiste MPD/EPD

 Maximumproctordichtheid | Eenpuntproctordichtheid

Om verzakkingen te voorkomen wordt de verdichting van een zand- en of puinbaan gecontroleerd. wij kunnen deze controles geheel onafhankelijk verzorgen. Alle metingen worden ingemeten en conform de Standaard RAW Bepalingen gerapporteerd.

IMG_4328.JPG

Orgelboringen

06-02-2019 Orgelboring.jpg

Duurzaam advies

Spoorvorming | Onderzoek | Advies

Een orgelboring bestaat uit het dwars op de rijrichting van één rijstrook door de asfaltconstructie heen boren van een aantal kernen met een diameter van 10 cm en met een onderlinge afstand van 20 cm hart op hart. Alvorens er kernen worden geboord, wordt er eerst een waterpassing uitgevoerd. Afhankelijk van de breedte van de rijstrook bestaat een orgelboring uit meestal 16 a 17 boorkernen (een halve orgelboring bestaat uit 8 boorkernen). De constructielagen worden bepaald door middel van het meten van de afzonderlijke asfaltlagen van de boorkernen van het orgel. De asfaltsoort wordt visueel bepaald. Door de gegevens van de waterpassing en de gegevens van de laagdikte grafisch uit te zetten kan het verloop van de spoorvorming worden nagegaan. Uit de laagdikteverschillen ter plaatse van de rijsporen wordt bepaald in welke asfaltlaag of - lagen de oorzaak van de opgetreden spoorvorming moet worden gezocht.